VKS Matrimony
Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu in chennai

Vishwakarma Grooms

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

karthikeyan

29 / 5ft 4in

Hr.Sec. School

Salem

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

P.Naresh kumar

26 / 5ft 6in

BE

Chennai

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

M.Vimal

24 / 5ft 2in

B.Tech

Chennai

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

K.Madasamy

37 / 5ft 1in

Diploma

Tirunelveli

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

R.Prashana Ragavan

29 / 5ft 3in

Diploma

Tiruchirappalli

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

S.Kamal

28 / 6ft 1in

BE

Dharmapuri

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

K.Gopi

25 / 5ft 2in

I.T.I.

Vellore

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

K.Sivakumar

32 / 5ft 2in

High School

Sivaganga

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

Ar.Sathiyanarayanan

37 / 5ft 8in

Hr.Sec. School

Coimbatore

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

M.Santhosh kumar

35 / 180 Cms

B.Com

Coimbatore

Vishwakarma Sangamam grooms in tamil nadu

J.Manivelan

28 / 5ft 5in

BE

Chennai